www.kurier-ekspres.pl
kurier-ekspres.pl


Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu
 2. Operatorem i administratorem Serwisu jest firma P.P.H.U. Micromedia Karol Janiak z siedzibą w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 56
 3. Zleceniodawca przekazując Przesyłkę, wyraża zgodę na świadczenie usług w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, stanowiącego ogólne warunki umów w rozumieniu postanowień art.384-385 k.c.

§ 2. Definicje

 1. Zleceniobiorca - P.P.H.U. Micromedia Karol Janiak, ul. Powstańców Wielkopolskich 56, 89-200 Szubin, NIP: 953-232-41-62
 2. Zleceniodawca - klient, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
 3. Przewoźnik - wyspecjalizowana firma kurierska świadcząca usługi na rzecz Zleceniobiorcy
 4. Kurier - przedstawiciel Przewoźnika
 5. Usługi - przyjmowane przez Zleceniobiorcę zlecenia, przesyłane do Przewoźnika na odbiór, przemieszczanie i doręczanie przesyłek w obrocie krajowym
 6. Cennik - dokument umieszczony na stronie internetowej Zleceniobiorcy, określający m.in. aktualną ofertę cenową, wagę i gabaryty przesyłek oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane, dostępny pod adresem strony internetowej ww.kurier-ekspres.pl
 7. List przewozowy - dokument stanowiący dowód zawarcia umowy o Usługę przewozową lub Usługę pocztową i doręczenia Przesyłki pomiędzy Zleceniodawcą, Zleceniobiorcą i Przewoźnikiem, zawierający informacje na temat przewożonego towaru, ilości oraz jego wartości;
 8. Dni robocze - wszystkie dni za wyjątkiem sobót, niedziel oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Przesyłka - paczki, pojemniki, tuby, koperty, palety i inne pakunki, podejmowane, przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego;
 10. Użytkownik niezarejestrowany - podmiot korzystający z Serwisu nieposiadający zarejestrowanego konta w Serwisie
 11. Użytkownik zarejestrowany - podmiot korzystający z Serwisu posiadający zarejestrowane konto w Serwisie.
 12. Opakowanie - jednostkowe zabezpieczające opakowanie rzeczy na czas przewozu w sposób określony w niniejszym regulaminie.
 13. Paleta - jednostka transportowa o wymiarach podstawy 120 cm na 80 cm, na której ułożone są rzeczy do przewozu, o maksymalnej wysokości 200 cm liczonej od podłoża.
 14. Serwis - aplikacja internetowa, służąca do zamawiania oraz opłacania Usług, dostępna pod adresem www.kurier-ekspres.pl.
 15. Waga - całkowita waga (masa) Przesyłki wraz z opakowaniem wyrażana w kilogramach, dekagramach i gramach.
 16. Nadawca - podmiot wskazany przez Zleceniodawcę w Liście Przewozowym jako upoważniony do przekazania Przesyłki Kurierowi. Może być tożsamy ze Zleceniodawcą lub nie.
 17. Odbiorca - podmiot wskazany w Liście Przewozowym jako upoważniony do odbioru Przesyłki od Kuriera.

 

§ 3. Świadczenie usług

 1. Usługi oferowane przez Zleceniobiorcę są świadczone poprzez Serwis.
 2. Przyjmowanie zleceń realizowane jest przez Serwis 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Z Usług świadczonych przez Zleceniobiorcę mogą korzystać osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 4. Rejestracja konta w Serwisie nie jest obowiązkowa, jednakże zarejestrowanie daje Użytkownikowi możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności.
 5. Rejestracja konta w Serwisie odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 6. Na e-mail użytkownika podany w procesie rejestracji jest wysyłany link aktywacyjny, po kliknięciu którego konto użytkownika zostaje aktywowane.
 7. Warunkiem wykonaniu Usługi przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy jest poprawne uzupełnienie danych w jednym z dostępnych formularzy zamówienia Usługi oraz dokonanie płatności za wykonanie Usługi.
 8. W przypadku Zleceniodawcy, który jest Użytkownikiem zarejestrowanym, wszelkie Usługi zlecone Zleceniobiorcy przy użyciu adresu e-mail i hasła przypisanych do konta Zleceniodawcy traktuje się jak zamówione przez Zleceniodawcę.
 9. Po złożeniu zamówienia oraz opłaceniu go, Zleceniodawca jest zobowiązany do pobrania Listu Przewozowego za pomocą kliknięcia w wyświetlony link
 10. Zleceniodawca jest zobowiązany do wydrukowania Listu Przewozowego w dwóch egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz Zleceniodawca jest zobowiązany przekazać Kurierowi, a drugi podpisany przez Kuriera pozostawić dla siebie jako dowód nadania Przesyłki.
 11. Przesyłki są odbierane przez Kurierów w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 17.00. Zleceniodawca nie jest uprawniony do zawężania lub zmiany wyżej określonego zakresu godzinowego odbioru Przesyłki w jakiejkolwiek formie (np. poprzez naniesienie adnotacji o zawężonym zakresie godzinowym odbioru w polu "uwagi" w wybranym formularzu zamówienia Usługi).
 12. W przypadku zamówień złożonych w Dni Robocze z datą odbioru Przesyłki w dniu zamówienia, Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań aby Kurier odebrał Przesyłkę od Nadawcy w dniu złożenia zamówienia przez Zleceniodawcę, pod warunkiem otrzymania płatności od Zleceniodawcy do godziny 12.00 w dniu złożenia zamówienia.
 13. W przypadku zamówień złożonych w Dni Robocze z datą odbioru Przesyłki w dniu innym niż dzień zamówienia, Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań aby Kurier odebrał Przesyłkę od Nadawcy w dniu wskazanym przez Zleceniodawcę w formularzu zamówienia Usługi, pod warunkiem otrzymania płatności od Zleceniodawcy do godziny 12.00 w dniu odbioru Przesyłki.
 14. W przypadku zamówień złożonych po godzinie 12.00 w Dni Robocze oraz zamówień złożonych w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań aby Kurier odebrał Przesyłkę od Nadawcy w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia lub innym dniu wskazanym przez Zleceniodawcę w formularzu zamówienia Usługi, pod warunkiem otrzymania płatności przez Zleceniobiorcę do godziny 12.00 w dniu odbioru Przesyłki.
 15. Terminy odbioru przesyłek określone w par. 3 ust. 12, 13 i 14 mogą zostać przesunięte o kolejny dzień roboczy w przypadku gdy przedmiotem wysyłki jest Paleta.
 16. Terminy odbioru przesyłek określone w par. 3 ust. 12, 13, 14 i 15 są jedynie przewidywanymi terminami odbioru i w żaden sposób nie są gwarantowane.
 17. Przewidywane terminy odbioru Przesyłek określone w par. 3 ust. 12, 13, 14 i 15 mają zastosowanie wyłącznie dla Przesyłek, których adres nadania znajduje się w zakresie I Strefy Adresowej. Dla przesyłek, których adres nadania znajduje się poza zakresem I Strefy Adresowej przewidywany termin odbioru może zostać przesunięty o kolejny dzień roboczy, jednakże nie jest on w żaden sposób gwarantowany.
 18. Nadawca jest obowiązany oddać Kurierowi Przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
 19. Na Nadawcy spoczywa obowiązek:
  1. dopasowania Opakowania pod względem wytrzymałości w zależności od rodzaju zawartości i Wagi Przesyłki oraz umieszczenie wewnątrz Opakowania zabezpieczeń, które uniemożliwią przemieszczanie się zawartości wewnątrz Opakowania;
  2. odpowiednie oznakowanie Przesyłki ze względu na specjalny charakter przewozu lub właściwości jej zawartości (adnotacja typu: "ostrożnie szkło", "góra/dół" itp);
 20. Zleceniodawca oraz Nadawca odpowiadają za zawartość Przesyłki, a w szczególności za rozbieżność między treścią zadeklarowanych w formularzu zamówienia parametrów Przesyłki a stanem faktycznym. Przed przyjęciem Przesyłki do przewozu Kurier może żądać od Nadawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy Przesyłka odpowiada zadeklarowanym w formularzu zamówienia parametrom i czy nadawana Przesyłka nie podlega wyłączeniu z usługi przewozu. W przypadku gdy Nadawca odmawia otwarcia Przesyłki w celu kontroli jej zawartości, Kurier może odmówić przyjęcia Przesyłki do przewozu.
 21. Zleceniobiorca może zwerykować w szczególności wagę i wymiary oraz sposób zapakowania Przesyłki bez naruszania Opakowania i sprawdzania zawartości.
 22. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, Kurier powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza Przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.
 23. Podanie w zleceniu fałszywych danych dotyczących Nadawcy, Odbiorcy lub parametrów Przesyłki, a w szczególności jej kształtu, wymiarów i/lub Wagi uprawnia Zleceniobiorcę do naliczenia opłat zgodnych ze stanem faktycznym i obciążenia nimi Zleceniodawcy zgodnie z aktualnym Cennikiem lub aktualnym cennikiem Przewoźnika jeżeli dana usługa nie jest świadczona przez Zleceniobiorcę.
 24. Kurier ma prawo odstąpić od wykonania usługi przewozu w przypadku niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej.
 25. W przypadku odmowy przyjęcia Przesyłki przez Odbiorcę Przesyłka jest zwracana do Nadawcy na koszt Zleceniodawcy. Opłaty za zwrot Przesyłki są naliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 26. W przypadku Przesyłki, której doręczenie jest niemożliwe ze względu na fałszywe lub błędne dane podane w formularzu zamówienia przez Zleceniodawcę Przesyłka jest zwracana do Nadawcy na koszt Zleceniodawcy. Opłaty za zwrot Przesyłki są naliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 27. W razie nieobecności Odbiorcy w miejscu wskazanym na Liście Przewozowym Kurier pozostawia awizo. Przesyłka dostarczana jest ponownie przez Kuriera drugiego dnia po pozostawieniu awizo. W przypadku ponownej nieobecności Odbiorcy, Odbiorca może Przesyłkę odebrać osobiście w siedzibie oddziału Przewoźnika. Jeżeli Przesyłka nie zostanie odebrana przez Odbiorcę w ciągu 7 dni od dnia pozostawienia awizo Przesyłka jest zwracana do Nadawcy na koszt Zleceniodawcy. Opłaty za zwrot Przesyłki są naliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 28. Jeżeli Przesyłka nie może być dostarczona do Odbiorcy z przyczyn niezależnych od Przewoźnika, Przewoźnik lub Zleceniobiorca zawiadomi o tym Nadawcę/Zleceniodawcę z równoczesnym zapytaniem o dalsze dyspozycje. W przypadku braku wydania dyspozycji co do Przesyłki przez Nadawcę/Zleceniodawcę w czasie 24 godzin od powiadomienia, Przesyłka jest zwracana do Nadawcy na koszt Zleceniodawcy. Opłaty za zwrot Przesyłki są naliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 29. Przewidywanym czasem doręczenia Przesyłki jest następny dzień roboczy od daty odbioru Przesyłki przez Kuriera, jednakże nie jest to w żaden sposób termin gwarantowany.
 30. Zapis w par. 3 ust. 29 nie dotyczy usług z wykupioną opcją dostawy Przesyłki do wskazanej godziny. W przypadku takich usług termin doręczenia Przesyłki jest terminem gwarantowanym.
 31. Użytkownik w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 3.3 może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed upływem terminu - z zastrzeżeniem zdania następnego). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi i jest bezskuteczne, jeżeli przed otrzymaniem oświadczenia o odstąpieniu rozpoczęto wykonywanie Usługi za zgodą Użytkownika.

 

§4. Ograniczenia dotyczące świadczonych usług

 1. Kurier może odmówić przyjęcia do wykonania usług polegających na przewozie:
  1. zwłok lub szczątek ludzkich,
  2. pojazdów przewożonych odkrytymi środkami transportu,
  3. dzieł sztuki, przedmiotów o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów ?latelistycznych, numizmatycznych, przedmiotów mających wartość kolekcjonerską,
  4. metali i kamieni szlachetnych,
  5. materiałów promieniotwórczych,
  6. przesyłki uszkodzonej lub zdekompletowanej w momencie przyjmowania do przewozu,
  7. gotówki i innych wartości pieniężnych, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
  8. nośników zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej,
  9. rzeczy łatwo psujących się, towarów wymagających temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu,
  10. produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponentów do produkcji produktów leczniczych, narkotyków oraz substancji psychotropowych i halucynogennych, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody Przewoźnika na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu poza aptecznego,
  11. broni i amunicji,
  12. organów ludzkich, płynów ustrojowych oraz produktów metabolizmu ludzkiego,
  13. żywych zwierząt,
  14. przedmiotów, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy,
  15. rzeczy przewożonych pod plombą celną,
  16. mienia przesiedleńczego,
  17. inne rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagających zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji Przewoźnika,
  18. przesyłek adresowanych na numery skrytek pocztowych,
  19. przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi,
  20. w przewozach krajowych przesyłek o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami),
  21. przesyłek, których stan jest wadliwy lub Opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego Opakowania. Przewoźnik może uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w regulaminie lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez Nadawcę w liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki.
  22. przesyłek o wartości deklarowanej powyżej 100.000 zł,
  23. przesyłek, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
  24. rzeczy niebezpiecznych w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych.

 

§ 5. Ceny i warunki płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
 2. Za wszystkie zrealizowane Usługi, zlecone Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca nalicza opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym Cennikiem lub cennikiem indywidualnym ustalonym przez strony.
 3. Złożenie przez Zleceniodawcę zlecenia Usług poprzez Serwis oznacza akceptację aktualnie obowiązującego Cennika lub cennika indywidualnego ustalonego przez strony.
 4. Płatności za zamówione Usługi są realizowane poprzez serwis bezpiecznych płatności elektronicznych Przelewy24.
 5. Na podstawie par. 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 17 grudnia 2010 (Dz.U. 2010 nr 249 poz.1661) Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 6. Zleceniobiorca, w przypadku braku terminowego regulowania należności przez Zleceniodawcę z tytułu świadczonych usług, zastrzega sobie prawo do kompensaty przysługującej mu należności ze środkami pieniężnymi będącymi w posiadaniu Zleceniobiorcy.
 7. W przypadku nieopłacenia przez Zleceniodawcę Faktury we wskazanym terminie, Zleceniobiorca ma prawo do:
  1. wstrzymania świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy
  2. zablokowania dostępu do konta
  3. zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań (COD)
  4. naliczenia odstek ustawowych

 

§ 6. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy i reklamacje

 1. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy ogranicza się do prawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi.
 2. Przekazanie przez Zleceniobiorcę zlecenia Przewoźnikowi nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przyjęcia zlecenia przez Przewoźnika. Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia Przesyłki lub ją odesłać jeśli jej zawartość lub sposób pakowania jest niezgodny z zasadami niniejszego regulaminu, Zasadami pakowania i/lub zasadami regulaminów Przewoźnika. Zlecenie w takich przypadkach jest uznane za wykonane.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego przekazania zlecenia, nieprawidłowości w pracy Serwisu lub niewykonania zamówionej Usługi należy zgłaszać Zleceniobiorcy w formie elektronicznej na adres: biuro@kurier-ekspres.pl w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 4. Reklamacje zgłoszone Zleceniobiorcy są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty ich złożenia, a odpowiedź na nie jest wysyłana na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona.
 5. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem usługi, a w szczególności opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem lub ubytkiem Przesyłki należy składać na adres mailowy kontakt@micromedia.com.pl
 6. Uprawnionym do składania reklamacji jest Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca.

 

§7. Dodatkowe obowiązki Zleceniodawcy

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się również, do:
  1. wydrukowania i przekazania Przedstawicielowi Partnera podczas odbioru Przesyłki Listu przewozowego i/lub etykiety, a jednocześnie do zapewnienia, że umieszczone w nich dane będą zgodne ze stanem faktycznym,
  2. nie umieszczania w Przesyłce przedmiotów zabronionych,
  3. należytego zapakowania i zabezpieczenia Przesyłki,
  4. powiadomienia Odbiorcy o planowanej Przesyłce,
  5. odebrania przesyłki,
  6. poinformowania odbiorcy o jego prawie sporządzenia protokołu szkody w obecności Przedstawiciela Partnera w przypadku uszkodzenia doręczanej Przesyłki.

 

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Zleceniobiorcę oraz przekazywanie ich Przewoźnikowi i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do właściwego wykonania zleconej Usługi.
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się chronić dane osobowe podane przez Zleceniodawcę. Dane te mogą być wykorzystywane przez Zleceniobiorcę i podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych na mocy ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Zleceniodawcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania i usuwania.

 

§9. Polityka cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu www.kurier-ekspres.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2022r.
 2. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają zapisom Kodeksu Cywilnego.